Tony Garnier Kimdir

Tony Garnier Kimdir,Tony Garnier Hayatı ve Biyografi

(1869-1948)

Fransız mimar ve kent tasarımcısı. Çağdaş mimarlıkta yeni malzemele­rin, yöntemlerin kullanılması yolun­daki çalışmaları, kentleri bir bütün olarak ele alan tasarımlarıyla çağını aşan öneriler getirmiştir.

13 Ağustos 1869’da Lyon’da doğdu, 10 Ocak 1948’de La Bedoule’da öldü. Mimarlık eğitimine 1886’da Lyon Güzel Sanatlar Okulunda başladı. 1889’da Paris’e gitti ve eğitimini buradaki Güzel Sanatlar Okulunda sürdürdü. 1899’da okulun Roma Bursu’nu kazanarak Roma’ya gitti. Villa Medici’de çalışmalar yaptı. 1903’de kısa bir süre için Yunanis­tan’a gitti. 19Q4’te bursu sona erince Lyon’a döndü. 1905’de kentin başmimarlığma getirildi, bu görevinde çeşitli yapılar, kent planları tasarladı ve uyguladı. 1912’de Lyon’daki bölgesel mimarlık okulunda öğre­tim üyesi oldu. 1913-1914 arasında bu kentte düzen­lenen uluslararası kent planlaması sergisinin yönetici mimarlığı görevini yürüttü, 1920’de bir süre Dani­marka ve Almanya’da incelemelerde bulundu. Döndükten sonra gene

Dön­dükten sonra gene Lyon’da çalışmalarını sürdürdü, çeşitli mimarlık yarışmalarına girdi, Lyon içinde ve dışında yapıtlar oluşturdu.

Garnier’nin mimarlık eğitimini sürdürdüğü 19. yy’ın sonlarında sanayileşmeyle birlikte yeni yapı malzemeleri, yeni yapım yöntemleri ortaya çıkmış, ama bunlara özgü biçimlendirme yollan henüz araştırılmamıştı. Mimarlar yapılarında tarihsel üslupları yineliyor, çağdaş malzeme ve yöntemlerden yararlan- salar bile onları geçmişten alınmış biçimlerle, gelenek­sel malzemelerle örterek kullanıyorlardı. Yeni malze­me ve yöntemler, mimarların kendi uğraş alanı içinde görmedikleri üretim, ulaşım, vb gibi işlevlerde mü- hendislerce uygulanıyordu. Kent planlaması alanında ise sanayileşmenin neden olduğu hızlı ve sağlıksız büyümeyi karşılayacak fiziksel planlama önlemleri, ancak 19. yy’ın son on yılı içinde tartışılmaya başlamıştı. Yeni malzeme ve yöntemlerin çağdaş mimarlıkta kullanılarak kendilerine özgü biçimlere dönüştürülmesi de, kentleri bir bütün olarak ele alarak, onların işlevlerine göre alt birimlere ayıran yeni planlama düşünceleri de ancak 20. yy’ın başlarından sonra ağırlık kazanmıştır.

Böyle bir ortamda mimarlık eğitimini tamamla- * yan Garnier bütün bu sorunlar üstünde duran ilk tasarımcılardan biridir. Mimarlık ve kent tasarımı alanlarındaki bilgi ve deneyimleri, kendi düşünceleriyle birleştirerek çağdaş bir bireşime ulaştırmış, ileriye dönük çözüm önerileri geliştirmiştir. İtalya’da çalışır­ken kendinden öncekilerin yaptığı gibi Antik mimar­lık yapıtlarını incelemek yerine çağdaş sorunlar üstün de durma yolunu seçmiştir. En önemli yapıtı bu sırada oluşturduğu Bir Endüstri Kenti adlı tasarımıdır. 1901’de başladığı bu çalışmasını 1904’de bitirerek Roma’da ve Paris’te sergilemiş, 1917’de de yayımlamıştır. Bu tasarım, bir ırmak kıyısında yer alacağı düşünüleri 35.000 kişilik bir yerleşmenin ayrıntılı plan ve görünüşlerini içeren çizimlerden oluşmaktadır. Zamanının kent olgusunun bir eleştirisi niteliğini de taşıyan tasarım, çeşitli sorunlara somut, uygulanabilir çözüm önerileri getirmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>