Tacizade Cafer Çelebi Kimdir

Tacizade Cafer Çelebi Kimdir, Tacizade Cafer Çelebi Hayatı Biyografi

Osmanlı divan şairi ve münşi. Divan nesrindeki ustalığıyla tanınmıştır.

Amasya’da doğdu, 18 Ağustos 1515’de İstanbul’ da öldü. II. Bayezid dönemi defterdarlanndan Taci Bey’in oğlu, ünlü münşi Tâcizâde Sadi Çelebi’nin kardeşidir.

Babasının gözetiminde iyi bir öğrenim gördü. Hocazade Muslihiddin, Hatibzade Muhiddin, Kestel- li Muslihiddin Mustafa gibi dönemin önemli bilim adamlarından ders gördü. Hacı Hüseyinzade’den mülazemet rüûsu aldı. Amasyalı hattat Şeyh Hamdullah’dan hat sanatını öğrendi. İlk önce Simav’da mü­derrislik ve kadılık yaptı. Ardından günde 50 akçeyle İstanbul’da Mahmud Paşa medresesine atandı. Kısa bir süre sonra, 1497’de Divan-ı Hümayun nişancılığı­na getirildi.

Görevindeki başarısıyla II. Bayezid’in dikkatini çekti ve paşa unvanı aldı. II. Bayezid’in saltanatının son yıllarındaki şehzadeler olayında, Şeh­zade Ahmed’in tahta geçmesi için çalıştı. Bu nedenle Selim’in padişah olmasını isteyen yeniçerilerin düş­manlığını kazandı. Evi ve malları yağma edilerek görevinden alındı.

1512’de I. Selim [Yavuz] tahta geçtikten sonra Cafer Çelebi’ye İstanbul yakınlarındaki bazı kasabaların kadılığı verildi. Sonra yeniden nişancılığa atandı. İran seferine çıkıldığı sırada I. İsmail’e (Şah İsmail) gönderilen Farsça mektupların bazılarını, Çaldıran savaşı zaferle bittikten sonra da her tarafa yollanan fetih nameleri Cafer Çelebi kaleme aldı.

I. Selim savaş sırasında I. İsmail’in tutsak düşen karısı Taçlı Hanım’ ı, Cafer Çelebi’ye1 nikahladı. Ordu sefer dönüşünde Pasinler ovasında kışladı. Cafer Çelebi 13 Ekim 1514’de burada Anadolu Kazaskerliği’ne atandı. Kışı, padişahla birlikte Amasya’da geçirdi. Cafer Çelebi, İstanbul’a dönüldükten sonra Çaldıran savaşının ar­dından Karabağ’da kışlamak için ayak dirediği, askeri ayaklanmaya kışkırtanlar arasında bulunduğu yolun­da I. Selim’e ihbar edildi.

Padişahın “İslam askerini isyana sürükleyen adamın cezası nedir?” sorusuna, Cafer Çelebi “sabit olursa idamdır” yanıtını verdi. Ayrıca suçsuzluğunu ileri sürdüyse de 18 Ağustos 1515’de İstanbul’da idam edildi. “Ah gitti bu cihandan Cafer” (Hicri 921) mısraı ölümüne düşürülen tarihtir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>