Raşid Kimdir

Raşid Kimdir, Raşid Hayatı Biyografi

Osmanlı tarihçi ve Divan şairi. 1660-1722 yılları olaylarını saptayan Tarih adlı yapıtıyla ünlüdür.

Mehmed Raşid İstanbul’da doğdu, 10 Temmuz 1735’de aynı kentte öldü. Doğum tarihi bilinmiyor. Ma­latyalı kadı Mustafa Efendi’nin oğludur. Medrese öğre­nimini bitirdikten sonra rüus sınavını kazanarak Hacı Ilyas Medresesi müderrisliğine atandı. Bu arada ;kazasker Abdülbaki Efendi’den hat dersleri aldı. 1714’de sadrazam Silahdar (Şehid) Ali Paşa tarafından vakanüvisliğe geti­rildi. Bu görevle 1715 Mora ve 1716 Varadin seferlerine katıldı. Bayram Paşa, Ayasofya ve Süleymaniye medre­selerinde müderrislik yaptı. Bunun yanı sıra Harameyn müfettişliğinde bulundu.

1723’de Halep kadılığına gönderildi. Ertesi yıl görevi sona erince İstanbul’a döndü. 1728’de İsfahan’a Afganlı Eşref Han’a elçi olarak yollandı. Dönüşünde İstanbul ka­dılığına atandı. Patrona Halil ayaklanmasından sonra Istanköy, Bursa ve Limni’ye sürgün gönderildi. 1734’de ba­ğışlanarak İstanbul’a döndü. Aynı yıl Anadolu kazasker­liğine atandı. Bu görevdeyken öldü.

Raşid, ünlü bir münşi, başarılı bir hattat ve tanınmış bir şairdir. En önemli yapıtı Tarih’idiı. Bu yapıt 1660-1722 yılları arasındaki olayları anlatır. Naima Ta­rihînin zeylidir (ek). Raşid yapıtını hazırlarken, gördük­lerinden, duyduklarından, resmi belgelerden, bu arada Fındıklık Mehmed Ağa’nın Tarih’i ile Nusret name’sin­den yararlanmıştır. 1722 Ağustos’undan sonraki olayla­rı da, onun yerine gelen vakanüvis Küçükçelebizade İs­mail Asım Efendi yazmıştır.

Raşid’in zyucz-Divan’ı, mektuplarından oluşan Mün- şaât’ı ve geçirdiği ağır hastalıktan sonra yazıp III. Ahmed’e sunduğu bin beş yüz beyitlik Sıhhatnâme adlı bir mesnevisi de vardır.

Eserleri (başlıca): Tarih-i Raşid, (ö.s.), 3 cilt, 1740; Di­van, (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkçe Yaz­malar No. 414); Münşaât, (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha­nesi, Hazine Bölümü No. 1037); Sıhhatnâme, (Topkapı Sa­rayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü No. 826).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>