Koca Mehmed Ragıp Paşa Hayatı

Koca Mehmed Ragıp Paşa Kimdir, Koca Mehmed Ragıp Paşa Hayatı Biyografi

Osmanlı sadrazamı ve Divan şairi. Barışçı bir siyaset izlemiş, Nabî tar­zındaki şiirleriyle tanınmıştır.

Mehmed Ragıb Paşa İstanbul’da doğdu, 15 Mart 1763’de aynı kentte öldü. Defterhane katiplerinden Mus­tafa Şevki Efendi’nin oğluydu. Babasının yanında yetiş­ti. Ayrıca medrese öğrenimi de gördü. Döneminin ay­dınları ile dostluk kurdu. Lale Devri’nin ilk yıllarında Defterhane’de görev aldı. Bir yandan da İstanbul kitap­lıklarındaki değerli kaynakları inceledi ve geniş bir kül­tür edindi.

Yazım ye anlatım yeteneğinin üstünlüğü ile dikkati çekerek 1724’de İran’dan alınan toprakların tahriri (ya­zımı) göreviyle Revan Valisi Arifi Ahmed Paşa’nın mek­tupçuluğuna atandı. Bölgedeki çalışmaları dört yıl ka­dar sürdü. Bu arada Tebriz valisine danışmanlık yaptı. 1727’de Revan defterdarı oldu. Ertesi yıl İstanbul’a dön­dü. 1729’da reisülküttab vekili sanı ile tımar yazımı için Hemedan’a gönderildi. 1730’da Bağdat defterdarlığına atandı. Burada 1733’de kadar kaldı. İran hükümdarı Na­dir Şah’ın Osmanlılar’a açtığı savaş sırasında, birkaç kez yapılan görüşmelerde delege olarak bulundu. O yıl İs­tanbul’a dönerek maliye tezkirecisi oldu. 1736’da açı­lan Doğu seferine ordu deftardarı göreviyle katıldı. Er­zurum’da iken geri çağrılarak bu kez Batı cephesine (İsak- çı’ya) cizye muhasebecisi olarak gönderildi. Üç ay sonra sadaret mektupçuluğu görevine getirildi. İran, Avusturya ve Rusya ile sürdürülen diplomatik görüşmelere ka­tıldı. 1739’da Belgrad Antlaşması’nın Osmanlı devleti lehine maddeler içerecek biçimde hazırlanmasında rolü oldu. Bu başarısından ötürü 1740’ta reisülküttablığa ge­tirildi.

Dört yıl süren bu görevinden sonra 1744’de vezirlik rüt­besi ile Mısır valiliğine atandı. Mısır’da, Kölemen bey­lerini sindirdi. Yeni düzenlemelerde bulundu. 1748’de Aydın muhassıllığına, 1750’de Rakka, 1754’de Haleb va­liliğine getirildi. 1757 yılı başında Şam valiliğine atan­masından birkaç gün sonra ikinci bir fermanla İstanbul’a çağırıldı ve III. Osman tarafından sadrazamlığa getiril­di. 3 Ekim 1757’de tahta çıkan III. Mustafa da Ragıb Paşa’yı bu görevde tuttu. III. Ahmed ve Nevşehirli İbra­him Paşa döneminde yetişmiş bir bürokrat ve diplomat oluşu ve yenilik yanlısı olması nedeniyle sadrazamlığı ge­nel bir hoşnutluk uyandırmıştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>