Julius Bahnsen Kimdir

Julius Bahnsen Kimdir, Julius Bahnsen Hayatı Biyografi

Alman filozof. Schopenhauer’in dü­şüncelerinden etkilenerek kötümser bir yaşama felsefesini benimsemiş, ya­şamın kişiyi mutlu kılabilecek bir nitelik taşımadığını ileri sürmüştür.

Tondern’de doğdu, Lauenberg’de öldü. Orta öğ­renimini doğduğu ilde, yüksek öğrenimini Berlin, Heidelberg gibi değişik üniversitelerde gördü. İçine kapalı, toplumdan uzak bir yaşama biçimini benimse­diğinden, yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Bahnsen, felsefeye günlük yaşamı ve ahlakı ilgilendi­ren konulan incelemekle girdi. Aristoteles mantığın­dan kaynaklanan ve skolastik bir nitelik taşıyan yöntemlerle gerçeğin kavranamayacağı görüşünü sa­vundu. Ona göre, evrenin sezgiyle kavranabilen bir görünümü vardır, yaşamı yönlendiren gerçekler bu görünümle bağlantılıdır. Yaşam, birbirini izleyen yanılmalarla, acı verici olaylarla, kişiyi bunalıma sürükleyici olgularla doludur. Yeryüzünde acı sevinç­ten çoktur, bu nedenle “varolmak acı çekmektir”; düşünen kişi için olumiu yaşam, sonsuz mutluluk bir kuruntudur. Yaşam, sürekli olarak kişiyi olumsuzlu­ğa iter, mutluluk buna katlanmaktır.

Bahnsen’e göre erdem, bir kavram olarak da, düşünce olarak da, evrenin düzenine, yaşamın içeriğine aykırıdır. Kişinin kendini yenmesi, kendine ege­men olması, çalışma sevgisi bir bencillik olmaktan öteye geçemez. Bu nedenle erdem acımak olarak anlaşılmalıdır. Acımak yaşam istencini ortadan kaldı­rarak mutluluğa ulaşmayı sağlar.

Ödev bilinci çoğaldıkça acı çekme de artar. Bu da ödevin özünde bulunan karşıtlıktan dolayıdır. Çünkü insan, birbiriyle çelişen yükümlülükler taşır. Birini bozmadan ötekini gerçekleştirme olanağı yoktur.

  • Eserleri: Beitrage zur Characterologie, 1867, (“Ka­rakteroloji Üstüne Yazılar”); Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als Aesthetische Geştalt des Metaphysisc- hen, 1877, (“Evren Yasası olarak Trajik ve Metafiziğin Estetik Biçimi olarak Humor”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>