Jacques Derrida Kimdir

Jacques Derrida Kimdir, Jacques Derrida Hayatı Biyografi

Fransız, dil bilimci ve düşünür. Yaz­ma eylemini gösterge bilim açısından inceleyip yeni bir yorumla grama toloji adını verdiği bir bilim düzeyine çıkarmıştır.

Cezayir’de doğdu. O dönemde Fransa’nın yöne­timi altında olan Cezayir’de yaşayan, Sefardik kökenli bir Yahudi ailesinin çocuğudur. On dokuz yaşında Fransa’ya gitti. Paris’te Ecole Normale Superieure’de yüksek öğrenimini tamamladı. 1956’da ABD’ye gide­rek Harvard Üniversitesi’nde çalıştı. 1960’larda Pa­ris’in öncü (avant-garde) dergilerinden Tel Quel’de felsefe yazıları yazdı. ABD’nin önde gelen Üniversite­lerinden Johns Hopkins ve Yale’de konuk öğretim üyeliği yaptı.

Derrida özgün yorumlarıyla felsefe tartışmaları­na yeni boyutlar kazandırmıştır. Platon öncesi dö­nemden Saussure’ye dek uzanan düşünce sistemi içinde, fonosantrik, (phonocentrique), yani konuşu­lan dilin öncelik kazandığı bir geleneğin var olduğu savmdadır. Buna göre, konuşulan sözcük tek gerçek­tir, yazının değeri hayli azaltılmıştır. Saussure’ün ünlü “gösteren/gösterilen” (signifiant/signifie) for- mülasyonu açısından, Batı düşüncesinde “fonik gös­teren” (signifiant phonique), “grafik gösteren”e (sig­nifiant graphique) oranla hep ayrıcalıklı bir konumda bulunmuştur. Derrida’ya göre bu, bir fono santrik yazı metafiziği yaratır. Derrida bu metafiziği logosan- trizm (logocentrisme) diye tanımlar ve tüm düşünce sisteminin söz merkezli (logocentrigue) bir yapı içinde tutsak kaldığı inancındadır.

Bu metafizik, Derrida’nın metinlerinde önemli bir yer tutan ve sözlük anlamlarından farklı bir anlam yüklenen “pre­sence” kavramı bağlamında, “presence metafiziği” (metaphysique de la presence) olarak da adlandırılır ve “eninde sonunda nesne ile yüz yüze gelebileceği­miz” yanılsamasından kaynaklanır. Buna göre, bir yerde nesnel, dolaysız, “gerçek bir dünya” ve insanla­rın bu dünya üzerine somut bir bilgisi vardır. Derrida, insanların dünyayı kavrayışını sınırlayan en önemli etmenin, presence’a bu denli güvenmeleri ve inanmaları olduğunu söyler. Deneyimlerinin hep parça parça olmasına karşın insanlar, bir yerde kendilerini kurtaracak ve doğrulayacak bir bütünlü­ğün varolduğu konusunda diretirler. Bu, kişiyi, içinde bir “insan” düşüncesini, dışında da bir “gerçeklik” düşüncesini nesnelleştirmeye yöneltir. Başka bir söy­leyişle, “gösteren” ile “gösterilen” arasında zorunlu bir bağlantı bulunduğuna, bunların “anlamlı” bir biçimde kilitlendiklerine ve ortaya gerçek-bir-dünya çıkartacak bir birlik oluşturduklarına inanır.

Oysa Derrida’ya göre, temelinde “insan” özellik­le “Avrupalı insan” yatan bu görüş artık geçerliliğini yitirmiştir. Böyle bir dünyanın yıkılması, aslında, “Avrupalı insan”a miras kalan “gösteren/gösterilen” bağlantısının yıkılması demektir. Çünkü, aşkın (trans- cendantal) ve nihai bir “gösterilen”in (örneğin, “insan doğası”) varlığı söz konusu değilse, bütün anlamlama (signification) çemberinin büyük ölçüde genişletilme­si gerekecektir. Böylelikle dünya, geleneksel anlam kalıplarıyla sınırlanmaktan ve belirlenmekten kurtarı­lır ve fono santrik olmaktan çıkar. Yazma eyleminin çözümlenmesiyle hem anlamın gizil gücü genişletilir, hem de yeni birleşimlere vardırılır.

Derrida’nın araştırmaları bu bağlamda Barthes’mkilere benzer, iki düşünür de göstergebilim açısından yazının önemi üzerinde durmuşlardır. Eğer bir “göstergeler bilimi”, yazının gösterge-sisteminin bili­nen bir “gerçekliği” olduğu gibi aktarmaktan başka işlevleri de bulunduğunu kanıtlamışsa, o zaman bu sistem kendi başına ve kendi niteliklerine sahip bir gösterge-sistemi olarak kabul edilebilir.

Derrida, yazılı sözcüğün bu yeni durumuyla ilgili olarak “difference” (İng. differentiation, fark) ve “differance” (İng. deferment, erteleme) terimlerinden oluşan bir kavram ortaya atar. Sesler arasındaki fonemik farkların algılanması örneğinde olduğu gibi, “difference” dilin işleyişindeki temel ilkeyi temsil eder. Saussure’e göre de, dilde yalnızca farklar vardır. Derrida, bir şeyi farklı kılmak ya da ayırmanın, aynı zamanda bekletmeyi, ertelemeyi içerdiğini düşünür. Başka bir deyişle, kendinde şeyler (chosa en soi) arasında bir ayrım önerilerek, bunların birbirlerine göndermede bulunmaları sağlanır.

Yazma eylemini içeren erteleme süreci, konuşu­lan sözcüğe de uygulanabilir. Konuşma, herhangi bir gösterge sistemi gibi saf olmayan, ikincil bir sisteme sahiptir. Örneğin, “bitki” diyen bir kişi, topraktan fışkıran bu fiziksel varlığa “bitki” sözcüğünü yazdı­ğında olduğu kadar uzak sayılır. Ancak yazı ve konuşma farklı eylemlerdir. Konuşma, daha önceki bir anlamlama eyleminin gölgesi olduğu ve bunun izlerini taşıdığı için yazının gerçekliğini temsil ede­mez. Oysa yazıyı inceleyerek dilin işleme süreci çözümlenebilir ve yazının konuşmanın gölgesi ol­maktan çok, dilin özünü yakaladığı görülebilir. Ayrı­ca yazının özgül niteliği, herhangi bir metnin yalnızca tek bir “anlam”a gelmesini olanaksız kılar.Derrida’ya göre metin ve anlam farklı şeylerdir; bu yüzden bir metnin nihai ve tek bir anlamı olamaz. Aslında yazı ve dil, doğaları gereği, belli birtakım anlam yapılarıyla sınırlanamaz.

Derrida bu düşüncelerini ikisi de 1967’de yayım­lanan L’Ecriture et la difference ve De la grammatolo- gie adlı yapıtlarında açıklamıştır. La voix et la phenomene adlı kitabında da görüngübilimin önde gelen adlarından Husserl’in göstergeler kuramını inceler, özellikle ses ve “presence” kavramlarının görüngübilimdeki rolünü ve konumunu irdeler. Der- rida’nm 1972’de yazdığı Marges de la philosophie, felsefi denemelerden oluşan bir yapıttır. Rousseau, Condillac, Saussure, Hegel, Husserl, Heidegger J.L.Austin gibi adların dil bilim, gösterge bilim, görün- gül bilim ve metafizik alanlarındaki çalışmalarıyla ilgili yorumlar getirir.

Aynı yıl yayımlanan La Dissemina- tion, Platon, Mallarme ve Philippe Sollers üstüne edebi denemelerden oluşur. Özellikle Sollers’m deney­sel romanı Nombres ile ilgili denemesinde Derrida, yapıtının başlığı olan “dissemination” (yayılma) kav­ramını anlambilimsel yönden inceleyip, çift anlamlılık sorunlarını çözümlemeye çalışmıştır. Gene 1972’de yayımlanan Positions, kendisiyle yapılan söyleşiler­den oluşur. Bu, Derrida’yı ilk kez okuyanlar için iyi bir başlangıç kitabıdır. Bu kitapta Derrida’nın 1970’lere değin öne sürdüğü tüm düşünceleri, ana hatlarıyla yeniden özetlenmiştir. Derrida 1976’da yayımlanan Glas adlı kitabında ilginç bir basım biçimi denemiştir. Ortadan ayrılan her sayfanın solunda Hegel’de aile kavramı, sağında ise tiyatro yazarı Jean Genet’nin yapıtları irdelenir, iki sütün arasındaki problematik ilişkiyi sürekli vurgulayan Derrida, bir birleşim olasılığını okuyucunun okuma biçimine bı­rakmıştır.

Derrida, felsefe, dil bilim, gösterge bilim, görün- gül bilim gibi çok kapsamlı ve karmaşık konularla uğraşmıştır. Ancak tutarlı bir kuram ortaya attığı söylenemez. Derrida benzersiz bir metin okuyucusu olarak değerlendirilebilir. Birçok önemli kavram çev­resinde bir sistem geliştiren kuramcıların tersine, incelediği metinlerden çıkarttığı terimlere sürekli yeni roller benimsetmiştir. Metinlerin karşılıklı etkileşimi içinde bu roller yepyeni birleşimlere varabilir.

  • Eserleri (başlıca): L’Ecriture et la difference, 1967; La voix et la phenomene, 1967; De la grammatologie, 1967; La Dissemination, 1972; Marges de la philosophie, 1972; Positions, 1972; Glas, 1976.
  • KAYNAKLAR: J.Culler, Structuralist Poetics, 1975; J.V.Harari, Textual Strategies, 1979; J.Sturrock (yay.), Structuralism and Since, 1979.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>