Cabir Kimdir

Cabir Kimdir, Cabir Hayatı Biyografi

Arap, simyacı ve filozof. İslam düşün­cesinde doğacı felsefenin öncülerin­den ve simyanın kurucularından sa­yılır.

Horasan’ın Tus ilinde doğmuş, Irak’ta Kufe’de ölmüştür. Gerçek adı, Ebu Musa Cabir b. Hayyan el-Azdî ve el-Kufi’dir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Kimi kaynaklarda Haran’lı olduğu, kimi kaynaklarda da doğum yerinin ve yılının bilinmediği ileri sürülür. Şiî-imamlarından Cafer-i Sadık’ın öğren­cisi olduğu, ondan İslam bilimleri, Kuran ve Hadis öğrendiği söylenir. İbn Nedim ise Kitabü’l-Fihrist adlı kitabında Cabir’in pek çok yapıt verdiğini, sayısız bilim konusuyla uğraştığını ileri sürer.

Cabir’in olduğu ya da onun düşüncelerinden kaynaklandığı ileri sürülen yapıtların incelenmesi ve bu konuda sürdürülen karşılaştırmalı çalışmalardan anlaşıldığına göre, Cabir İslam ülkelerinde Anadolu- Yunan felsefesinin doğacı öğretisini yeni yorumlarla geliştirip yayan ilk düşünürdür. Onun felsefeye yaklaşımı özdekçi bir tutumla olmuş, özellikle simya adı verilen bilim alanı, bakış açısını oluşturmuştur.

Cabir’in yapıtları üzerinde geniş kapsamlı çalışmalar yapan İtalyan bilgini Cardano onu dünyanın en büyük on iki bilgininden, bilgesinden biri saymıştır. Düşüncelerinde eski Babil inançlarından beslenen, İslam diniyle bağdaşma olanağı pek bulunmayan ögelerin bulunması, simya konusunda geniş kapsamlı çalışmalara girişmesi bilim tarihinde kendisine özel bir yer sağlamış, etki alanının genişlemesine yol açmıştır.

Cabir üzerinde çalışan araştırıcılar, onun yapıtla­rını içerdikleri konulara göre, dört bölümde toplarlar. Birinci bölümde doğa bilimleri, özellikle, kimya ile ilgili yapıtları yer alır. İkinci bölümü Anadolu-Yunan felsefesinden kaynaklanan, Sabiilik ve Batinilik’ten esinlenen yapıtları oluşturur. Üçüncü bölüme giren çalışmaları büyü, simya, tılsım gibi genellikle Orta Çağ’a özgü bilim dallarıdır. Dördüncü bölümde İsmaili inançlarını savunan, yorumlayan, açıklayan görüşlerini içeren yapıtlar bulunur.

Felsefeye eski Anadolu-Yunan filozoflarının, o dönemde bilinen, yazılarını okuyarak giren Cabir’in sorunlara bakış açısını gözlem oluşturur. Ona göre, güneşin devinimiyle bağlantılı olan “zaman” felsefe­nin başlıca konusudur. Bütün sorunların odağı za­mandır. Sonsuz bir töz olan zaman bir “bütün”dür. Geçmiş, şimdiki süre ve gelecek zamanın bölümleri değil, zaman içinde geçen olayların, birbiriyle sınırla­nışıdır.

Bu sınırlanışın tek nedeni ve ölçüsü güneşin devinimidir. Zaman, varlık türlerinin biçimlenişinde de, etkilidir. Güç (kuvvet), niteliği taşıyan bir varlık türü, gelecekte olandır. Böyle bir varlığın ortaya çıkışı gelecek denen süre içinde olabilir. Bu nedenle gelecek denen süre güç (kuvvet) niteliği taşıyan varlığın oluş olanağıdır. Oysa eylem niteliği taşıyan varlık ise “şimdi olan”dır. Güç niteliği taşıyan bir nesne (cisim) başka bir nesneye dönüşebilir. Güç, nesnenin özdeği (maddesi), eylem (fiil) ise biçimidir. Bütün madenler güç ve eylem olarak değişebilir.

  • Eserleri:,(başhca):ı/öt^»’M£câr, (“Taşlar Kitabı”), yazma; Kıta.bu’t-Tecmi<(u*îop\a.ma Kitabı”), yazma; Kita- bu’l-Iştima, (“içerme Kitabı”), yazma; Kitabı-Havasu’l- -Kebir,(“Büyük Seçkinler”), yazma.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>