Buhari Kimdir

Buhari Kimdir, Buhari Hayatı Biyografi

Buharalı Hadis bilgini. Altı doğru kitap (Kütübü sitte) diye bilinen Ha­dis kitaplarından ilkini yazdı.

21 Temmuz 810’da Buhara’da doğdu, 31 Ağustos 869’da Semerkand yakınında Hartenk’te öldü. Çok küçük yaşta babası ölünce öksüz büyüdü. On bir yaşında Hadis’le ilgilenmeye başladı. Hadis bilgini Dahilî’nin toplantılarına katıldı. Buhara’nın ünlü bilginlerinden ders gördü.

825’de annesi ve; kardeşi ile hacca gitti. Bir süre orada kaldı. Mekke’de Abdullah b.Zübeyr el-Hamidî’den şafiî fıkhını öğrendi. Hadis toplamak ve ders vermek için altı yıl Hicaz’da kalıp, İslam ülkelerini dolaştı, Mısır’a ve Irak’a gitti. Beş yıl Basra’da kaldı. Her gittiği yerde Hadis derlerdi.

İran üzerinden Buhara’ya döndü. Buhara valisi Halid b.Ahmed’i n çocuklarına Hadis okutma önerisini kabul etmedi. Vali ile arası açılınca ilden ayrıldı. Semerkand halk ı Buhari’yi ülkelerine çağırdı. Gider­ken Semerkand’ıılar arasında bu çağrı yüzünden anlaş­mazlık çıktığın ı duyunca Hartenk’te kaldı. Kısa süren bir hastalıktan, sonra öldü.

el-Camiü ‘s-Sahih, İslam ülkelerinde, Kuran’dan sonra, başvur ulan en temel kitap olarak bilinen Hadis kitabıdır. Kitübü sittenin ilkidir. Söylentiye göre Buhari bu y apıtım on altı yıl çalışıp 600.000 Hadis arasından seçmiştir. Yapıt 97 kitaba, bunlar da 3.730 bölüme ayrılmıştır. Tekrarlanmış Hadisler’le birlikte 7.275 Hadif;’i kapsar. Yapıtın basımlara temel olan metni Ali el-Yununi tarafından çeşitli nüshaların karşılaştın’iması ile meydana getirilmiştir. Yapıtta Askalani, Kastalani, Ahmedi’l-Ayni’nin şerhleri ile Ebu Cemre ve Ahmed b.Ahmed el-Zebidi’nin, et- Tecridü’s -Sarih li Ahadisi’l-Camii’s-Sahih adlı muhta­sarı (kısaltılmışı) en önemli bölümlerdir. Bunu Ah­med Naim ve Kamil Miras Türkçe’ye çevirmiştir. Yapıt a} /rica Batı dillerine de çevrilmiştir. el-Siilasiyat, en aşağı üç tanıkla peygambere kadar ulaşan Hadisler’ den oh aşan bir yapıttır. Muhammed Şah b.Hâc Hasan tarafın dan şerh edilmiştir. el-Edebü’l-Müfred,Hadislerlelgilidir. Suyuti tarafından kısaltılmışı hazırlanmıştır

İHalku EfalıTIbad’ i, Buhara valisi Halid b.Ah­med ile aralarında çıkan anlaşmazlık üzerine yazmış­tır. ‘Burada insanların eylem ve hareketlerinin Tanrı tara fımdan belirlendiği vurgulanmıştır. et-Tarihü’l- Kehir, Hadis rivayet edenlerin yaşam öykülerini ani atan bir yapıttır. Sonradan et-Tarihü’s-Sağir adı kitabı özetlenmiştir. Tefsirü’l-Kur’an, Hayrü’l-Kelam fi’l-Kıraati’l Halfi’l-İman ve Tenvirü’l-Ayneyn b i Dffi’l-Yedeyn adlı kitapların da Buhari tarafından 7 /azılıdığı söylenmektedir.

  • Eserleri (başlıca): el-Camiü’s-Sahih, (ö.s.), 1862; et- Tecridü’s-Sarih li Ahadisi’l-Camii’s-Sahih, (ö.s.), Ah- me:db. Ahmed el Zebidi (kısaltan), 2 cilt 1868; (Türkçesi, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi Şerhi, (ö.s.), Ahmed Naim ve Kamil Miras (çev.), 12 cilt, 1928-1948; el-Sülasiyat (ö.s.), 1887; el-Edebü’l-Müfred (ö.s.), 1888; Halku Efali’l-Ibad, (ö.s.), 1888; et-Tarihü’l- Kebir, (Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü, No. 3069); et-Tarihü’s-Sağir, (ö.s.), 1907-Jefsirü’l- Kur’ an, (yazma); Hayrü’l-Kelam fi’l-Kıraati’l Halfi’l-İman, (ö.s.), 1902; Tenvirü’l-Ayneyn bi Defi’l-Yedeyn, (ö.s.), 1840.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>